Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1   Algemeen

https://bodhicycling.be/ , de elektronische webwinkel van de BVBA Perseverantius, die handel drijft onder de naam ‘Bodhi’, met maatschappelijke zetel te ­­­­­­­­­­­­­­Leopolstraat 131 2570 Duffel en met ondernemingsnummer BE 0561.962.570 biedt haar kopers de mogelijkheid om kledij  (hierna de ‘Artikelen’) online aan te kopen. 
Deze algemene verkoopsvoorwaarden (‘de Voorwaarden’) zijn van toepassing indien de Koper (‘Koper’) een natuurlijke of rechtspersoon is die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden de geleverde goederen of diensten verwerft of gebruikt, i.e. particulieren.
De Voorwaarden zijn van toepassing op elk Artikel dat via onze webshop https://bodhicycling.be/ wordt aangekocht en maken integraal deel uit van de overeenkomst tussen Bodhi en de Koper, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de koper. Van deze voorwaarden kan alleen uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken.
Door een overeenkomst aan te gaan met Bodhi, verklaart de Koper de Voorwaarden te accepteren.
Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Artikel 2   Aanbieding en totstandkoming overeenkomst

2.1 Indien u een bestelling wenst te plaatsen, dient u een persoonlijk account aan te maken zoals aangegeven in de gebruikersvoorwaarden van onze website.

2.2 Er zal een  contract worden gesloten en Bodhi is wettelijk verplicht het Artikel aan de Koper te leveren wanneer Bodhi de bestelling van de Koper aanvaardt. Aanvaarding vindt plaats wanneer Bodhi in een aan de Koper gerichte e-mail diens bestelling uitdrukkelijk aanvaardt,  in de vorm van een “bevestiging van bestelling” genaamd document  ('Bevestiging'),  waarin aanvaarding van de bestelling wordt bevestigd en hetgeen de bestelbon bevat ('Bestelbon'). Behoudens een uitdrukkelijke mededeling waarin Bodhi de bestelling aanvaardt, is elke e-mail, brief, fax, of andere vorm van ontvangstbevestiging met betrekking tot de bestelling louter informatief en geldt deze niet als een Bevestiging.  Bodhi kan naar eigen goeddunken weigeren de bestelling te aanvaarden om welke reden dan ook, inclusief het niet beschikbaar zijn van de Artikelen, of de Koper een alternatief Artikel  aanbieden (waarbij de Koper gevraagd kan worden de bestelling opnieuw te plaatsen).

2.3 De Bevestiging dient te worden beschouwd als definitief en bindend vanaf het moment dat het door Bodhi wordt toegestuurd. Zonder afbreuk aan de betalingsplicht van de Koper, kan Bodhi de Koper op elk moment nadat Bodhi de bestelling aanvaard heeft een factuur toesturen. De Koper aanvaardt het feit dat hij zijn factuur uitsluitend elektronisch zal ontvangen, onverminderd diens recht om een papieren kopie te vragen binnen uiterlijk vijf (5) dagen na ontvangst van de elektronische factuur. Tot op het moment dat Bodhi de bestelling heeft aanvaard, behoudt Bodhi zich het recht voor te weigeren de bestelling in behandeling te nemen en behoudt de Koper het recht de bestelling te annuleren. Als de Koper of Bodhi de bestelling geannuleerd heeft alvorens Bodhi die aanvaardt, zal  Bodhi  zo snel mogelijk elke door de Koper of door diens krediet- of debetkaartinstelling al aan Bodhi gedane betaling voor de Bestelling van het Artikel terugbetalen.

2.4 Als de Koper na plaatsing op de website van  Bodhi  ontdekt dat hij een fout heeft gemaakt bij zijn bestelling, dient hij per e-mail contact op te nemen met: sales@bodhicycling.be

Artikel 3   Prijs

3.1 Ongeacht de prijs die u ergens anders gezien en/of gehoord zal, vanaf het moment dat u een Artikel selecteert dat u wenst te bestellen, op de website aangeduid worden hoeveel de kosten bedragen (de ‘Prijs’). Alle Prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Koper te dragen taksen. De leverings- en eventuele andere kosten worden apart vermeld.

3.2 De opgave van Prijs slaat uitsluitend op de Artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven op de website van Bodhi. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen of Artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de Prijs[NSOM1] .

3.3 Als de Prijs van de bestelling verandert alvorens Bodhi de bestelling aanvaardt, zal Bodhi contact nemen met de Koper en vragen te bevestigen dat deze de bestelling wenst te handhaven tegen de aangepaste prijs.     

Artikel 4   Levering

4.1 Bodhi doet het nodige de Artikelen te leveren zoals vermeld op de Bestelbon, met dien verstande dat kleine, redelijke afwijkingen van de op de Bestelbon aangegeven leveringstermijn, geen aanleiding kunnen geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens in geval van een aan Bodhi toerekenbare tekortkoming. Kleuren van de Artikelen kunnen licht afwijken van de kleuren op de foto op uw computerscherm.

4.2 De goederen of diensten worden geleverd binnen de termijn zoals op de Bestelbon vermeld, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel. Bodhi zal trachten de Koper op de hoogte houden wanneer zij verwacht dat niet aan de geschatte leveringsdatum kan voldaan worden, maar Bodhi is, in zoverre wettelijk toegestaan, niet aansprakelijk voor verlies, aansprakelijkheid, waarde, schade, onkosten of uitgaven die voortvloeien uit een laattijdige levering.

4.3 De Artikelen worden geleverd op het leveringsadres zoals vermeld in de Bestelbon. De Koper dient er rekening mee te houden dat het voor Bodhi onmogelijk kan zijn op bepaalde locaties te leveren. Als dat het geval is, zal  Bodhi de Koper  informeren met gebruikmaking van de contactgegevens die de Koper Bodhi aanlevert bij plaatsing van de bestelling door de Koper. Bodhi zal haar best doen om de bestelling gratis te annuleren of te zorgen voor levering op een alternatief adres.

4.4 Elk zichtbaar gebrek van het Artikel of gebrek aan conformiteit moet worden vermeld op de leveringsbon en vervolgens door de Koper worden gemeld, bij gebreke waaraan de levering als aanvaard zal worden beschouwd.

4.5 Alle met het Artikel verbonden risico’s zullen op de Koper overgaan bij levering, behalve wanneer de levering uitgesteld wordt als gevolg van schending van bepaalde contractuele verplichtingen vanwege de Koper, wanneer het risico op de Koper over zal gaan op de datum dat de levering had moeten plaatsvinden zonder schending van verplichtingen van de Koper. Wanneer het risico op de Koper is overgegaan, wijst Bodhi alle aansprakelijkheid af in geval van verlies of vernieling van het Artikel.

4.6 De Koper verklaart beschikbaar te zijn om het Artikel op passende wijze in ontvangst te nemen, zonder onnodige vertraging en op elk door Bodhi redelijk gespecificeerd moment. Wanneer de Koper  niet beschikbaar is voor ontvangst of afhalen,  kan Bodhi een kennisgeving voor de Koper achterlaten waarop instructies staan over een tweede leveringspoging of afhalen bij de transportonderneming. Wanneer levering of afhalen vertraagd wordt door de onredelijke weigering vanwege de Koper om de levering in ontvangst te nemen of als de Koper de  levering of afhalen bij de transportonderneming niet aanvaardt (binnen twee weken volgend op de eerste poging de Koper het Artikel te leveren), dan kan Bodhi  (zonder afbreuk te doen aan elk ander recht of andere maatregel waarover zij beschikt) één of beide van de volgende stappen ondernemen:

a) de Koper billijke opslagkosten en andere in redelijke mate door Bodhi  gemaakte kosten in rekening brengen; of

b) het Artikel onbeschikbaar maken voor levering of afhalen en de Koper laten weten dat Bodhi het desbetreffende contract onmiddellijk annuleert. Bodhi betaalt in dat geval de Koper of diens krediet- of debetkaartinstelling elk bedrag terug dat reeds door de Koper aan Bodhi betaald werd in het kader van het desbetreffende contract, verminderd met de door Bodhi gemaakte redelijke administratiekosten (inclusief die voor de poging tot levering en daaropvolgende retourzending van het Artikel, evenals alle andere opslagkosten zoals voorzien in clausule 4.6(a) hierboven).

4.7 Bodhi is gerechtigd de Artikelen in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Bodhi  is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

Artikel 5   Bedenktermijn

5.1 De Koper heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst. Voorwaarde daarbij is dat Bodhi schriftelijk op de hoogte wordt gesteld van het feit dat het desbetreffende contract wordt geannuleerd en dat de Koper het Artikel op eigen risico en kosten retourneert. Indien de Koper eenmaal in het bezit is van de Artikelen, dan is hij verplicht deze te bewaren en er op gepaste wijze voor te zorgen. De Artikelen dienen Bodhi in originele staat, inclusief de originele verpakking, te worden teruggestuurd.

5.2 Heeft de Koper er Bodhi eenmaal van op de hoogte gesteld dat hij zijn recht tot herroeping wenst uit te oefenen, dan zal elk door Bodhi gedebiteerd bedrag zo spoedig mogelijk, en in elk geval binnen dertig (30) dagen volgend op de herroeping, aan de Koper worden terugbetaald of dan zal in overleg met de Koper een gelijkwaardig Artikel worden geleverd.

Artikel 6   Protesten

6.1 De Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) controleren op juistheid. Daarbij behoort de Koper te controleren of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen.

6.2 Verborgen gebreken dienen binnen de twee jaren na levering door de Koper schriftelijk aan Bodhi te worden gemeld. Klachten m.b.t. verborgen gebreken zullen niet meer worden aanvaard na deze termijn. De Koper moet Bodhi bovendien binnen 30 dagen vanaf het vaststellen van het verborgen gebrek schriftelijk op de hoogte brengen van het verborgen gebrek.

6.3 Indien de Koper een bestelling weigert na de bedenktermijn van 14 dagen, het contract verbreekt of geen uitvoering meer wenst te geven aan het contract na de bedenktermijn van 14 dagen, dient hij een schadevergoeding van 15% van het totaalbedrag van de overeenkomst te betalen, met een minimum van 75,00 EUR, onverminderd het recht van Bodhi om de gedwongen uitvoering van de overeenkomst te vorderen en onverminderd het recht van Bodhi om hogere schade te bewijzen en dienovereenkomstig schadevergoeding te vorderen. Vanaf de datum van de ingebrekestelling tot betaling van deze schade is op het bedrag van de schadevergoeding een nalatigheidsinterest aan de wettelijke interestvoet verschuldigd. De Koper beschikt over dezelfde mogelijkheid indien Bodhi een bestelling weigert te leveren, het contract verbreekt of geen uitvoering meer wenst te geven aan het contract.

6.4 De Koper kan een schadevergoeding eisen, ingeval Bodhi ingevolge bedrog, opzettelijke fout of een toerekenbare tekortkoming zijn verbintenissen niet nakomt. In alle andere gevallen is Bodhi niet aansprakelijk. De schadevergoeding zal in elk geval beperkt zijn tot een bedrag, gelijk aan maximaal het dubbele van de waarde van de overeenkomst exclusief kosten, zoals dit blijkt uit de overeenstemmende factuur. Indirecte schade komt niet voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 7   Omruilen

7.1 Indien de Koper een fietsongeval[NSOM2]  heeft tijdens de eerste twee jaar na de aankoopdatum van de Artikelen, ontvangt hij een korting van vijftig procent (50%) op de aankoopprijs van een volgende aankoop via de website.  De korting wordt toegekend op voorwaarde dat de Koper de eerder aangekochte artikelen toestuurt aan Bodhi en minimum 3 iets bestelt.  Er is geen korting verschuldigd in geval van bedrog, opzettelijke fout of een toerekenbare tekortkoming van de Koper.

7.2 Indien de Koper, als gevolg van het vele fietsen[NSOM3] , een andere kledingmaat heeft verkregen binnen de eerste twee jaar na de aankoopdatum van de Artikelen, ontvangt hij een korting van vijftig procent (50%) op de aankoopprijs van een volgende aankoop via de website (jersey downsize deal).  Er is geen korting verschuldigd in geval van bedrog, opzettelijke fout of een toerekenbare tekortkoming van de Koper.  

Artikel 8   Betaling

8.1 De Koper dient de Prijs en de bijkomende kosten zoals de administratie- en de leveringskosten integraal te betalen op het moment dat de bestelling wordt geplaatst. De Koper moet aan Bodhi de gegevens doorgeven van een door ons aanvaardbare krediet- of debetkaarinstelling afkomstige krediet- of debetkaart of die van PayPal. Deze gegevens heeft Bodhi nodig om de bestelling in behandeling te kunnen nemen. De Koper kan ook betalen op enige andere manier die door Bodhi aanvaard wordt, maar Bodhi is niet gehouden de goederen te leveren alvorens zij de volledige betaling heeft ontvangen. Op basis van de resultaten van een kredietcheck behoudt Bodhi zich het recht voor bepaalde betaalmethoden niet te gebruiken en de Koper te verwijzen naar een van onze andere betaalmethoden.

8.2 Wanneer de Koper gevraagd wordt naar de details van diens betaalkaart, dient deze over de volledige bevoegdheid te beschikken voor gebruik van deze kaart of rekening. Op de kaart of rekening dient voldoende tegoed te staan om de gevraagde betaling te dekken.

8.3 De Koper verplicht zich ertoe dat alle details die hij aan Bodhi doorgeeft voor het aankopen van een van de Artikelen correct zijn, dat de krediet- of debetkaart of de rekening of andere betaalmethode die de Koper gebruikt hem toebehoren en dat de Koper over genoeg tegoed of kredietfaciliteiten beschikt om de kosten van het Artikel te dekken. Bodhi behoudt zich het recht voor om de betalingsdetails van de Koper te valideren alvorens de Koper  het Artikel te leveren.

8.4 Bij niet-tijdige betaling is de Koper van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsintrest op het openstaand factuurbedrag verschuldigd. Deze nalatigheidinterest stemt overeen met de interest aan de wettelijke  intrestvoet. Bovendien is de Koper in dat geval een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het openstaande factuurbedrag verschuldigd aan Bodhi met een minimum van 30 euro per factuur.

8.5 Bij niet-tijdige betaling komt een eventuele overeengekomen korting te vervallen.

8.6 Wanneer Bodhi zijn verplichtingen niet nakomt, is de Koper gerechtigd een vergoeding te eisen overeenkomstig het gemeen recht.

8.7 Klachten op een door Bodhi aan de Koper gezonden factuur dienen schriftelijk en onder opgave van redenen aan Bodhi te worden medegedeeld en dienen door Bodhi binnen veertien dagen na de factuurdatum te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan de Koper geacht wordt de factuur te hebben goedgekeurd.

8.8 Onverminderd het in de wet bepaalde worden facturen van Bodhi direct en zonder ingebrekestelling opeisbaar zodra de Koper op enigerlei wijze de vrije beschikking over zijn vermogen verliest. Bodhi is in dat geval tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden waarbij de Koper verplicht is tot vergoeding van de door Bodhi geleden schade en gederfde winst.

Artikel 9   Eigendomsvoorbehoud

9.1 Zolang Bodhi enig bedrag van Koper te vorderen heeft, blijven alle door Bodhi geleverde Artikelen eigendom van Bodhi, ook voor zover deze door de Koper zijn voldaan. Door het plaatsen van een bestelling, verklaart de Koper zich uitdrukkelijk akkoord met het eigendomsvoorbehoud.

9.2 Zolang dit eigendomsvoorbehoud geldt is het de Koper verboden de geleverde Artikelen te verkopen, verhuren, ruilen, aan anderen in gebruik af te staan, in pand te geven of uit de ruimte waarin zij zich bevinden te verwijderen.

9.3 De Koper zal aan elke derde die op de Artikelen ten aanzien waarvan een eigendomsvoorbehoud geldt, beslag legt of anderszins rechten doet gelden, onverwijld schriftelijk mededeling doen dat Bodhi eigenaar van de Artikelen is.

9.4 De Koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Artikelen  te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

Artikel 10   Garantie

10.1 Indien de te leveren Artikelen niet voldoen aan de overeenkomst, zal Bodhi de Artikelen binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan, naar keuze van Bodhi vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt Koper zich reeds nu het vervangen Artikel  aan Bodhi te retourneren en de eigendom aan Bodhi te verschaffen. Artikelen kunnen echter niet worden geretourneerd indien zij reeds werden gebruikt en er zich tekenen van slijtage voordoen waardoor het Artikel niet meer voldoet aan de overeenkomst.

10.2 De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer:

a.    een verborgen gebrek niet binnen 30 dagen nadat deze is ontdekt of in redelijkheid had kunnen worden ontdekt, schriftelijk aan Bodhi is medegedeeld.

b.    het Artikel  waarin een gebrek is opgetreden onjuist, onoordeelkundig of voor een ander doel dan waarvoor zij is bestemd is, is gebruikt.

c.    door de Koper zonder voorafgaande goedkeuring van Bodhi wijzigingen en of reparaties zijn aangebracht.

10.3 Indien de door Bodhi verstrekte garantie een Artikel  betreft dat door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent in het concrete geval wordt verstrekt.

Artikel 11   Opschorting en ontbinding

11.1 Partijen zijn bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

a.    een partij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

b.    na het sluiten van de overeenkomst een partij ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Koper de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de andere partij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

11.2 Voorts is elke partij bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

11.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de partij dewelke zich op de ontbinding beroept onmiddellijk opeisbaar. Indien een partij de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Artikel 12   Aansprakelijkheid

12.1 Indien Bodhi aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag, waarvan het gebrekkige Artikel deel uitmaakt.

12.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a.     de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

b.     de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Bodhi aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan Bodhi toegerekend kan worden;

c.    redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

12.3 Bodhi is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade en gemiste  besparingen.

12.4 Bodhi is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Bodhi is uitgegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Bodhi kenbaar behoorde te zijn.

12.5 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Bodhi of zijn ondergeschikten.

Artikel 13   Overmacht

13.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. Daaronder wordt begrepen alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Bodhi geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Bodhi niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen van Bodhi daaronder begrepen.

13.2 Bodhi heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Bodhi zijn verbintenis had moeten nakomen.

13.3 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

13.4 In de mate Bodhi ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Bodhi gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 14   Geschillenbeslechting

14.1 De Koper kan ervoor kiezen om een geschil met betrekking tot de overeenkomst buitengerechtelijk te regelen middels een procedure van online geschillenbeslechting (ODR). De Koper kan via het vermelde ODR-platform een elektronisch klachtenformulier invullen, dat dan wordt doorgestuurd naar de geadresseerde aan het volgende e-mailadres sales@bodhicycling.be .De bemiddeling via het ODR-platform gebeurt op vrijwillige basis en onverminderd het recht van de Koper en Bodhi om het geschil bij de rechtbank aanhangig te maken. Meer informatie over deze wijze van geschillenbeslechting kan worden verkregen via de hiernavolgende link http://ec.europa.eu/odr.

14.2 In de mate dat partijen er niet in slagen om hun geschil buitengerechtelijk op te lossen,  worden alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst uitsluitend beslecht door de hoven en rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen met uitsluitend toepassing van het Belgisch recht.